Pedagog i psycholog

Dla ucznia i rodzica

Pedagog i psycholog

DORADZTWO ZAWODOWE:

Więcej >>TUTAJ<<

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz.1643) pedagog i psycholog i wszyscy nauczyciele prowadzą działania polegające na:

 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, prowadzeniu działań diagnostycznych,
 2. określaniu mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 3. rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły,
 4. podejmowaniu działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania,
 5. wspomaganiu uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniem i podczas zorganizowanych zajęć z doradztwa w klasie siódmej i ósmej,
 6. pomocy rodzicom w działaniach edukacyjno-wychowawczych mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia,
 7. podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki zapobiegających problemom wychowawczym,
 8. wspieraniu nauczycieli, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 9. współpracy z placówkami i instytucjami w zakresie: oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku, utrudniających funkcjonowanie ucznia i planowaniu dalszych działań,
 10. prowadzeniu działań informacyjnych, interwencyjnych, mediacyjnych i doradczych pomocnych w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych,
 11. monitorowaniu efektów oddziaływań wychowawczych.

Z pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą korzystać uczniowie :

 • z niepowodzeniami edukacyjnymi,
 • z niepełnosprawnością,
 • ze szczególnymi uzdolnieniami,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z niedostosowaniem społecznym,
 • zagrożeniem niedostosowaniem,
 • z zaburzeniami zachowania lub emocji,
 • z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
 • z deficytami kompetencji i zaburzeń kompetencji językowych,
 • z chorobą przewlekłą,
 • będący w kryzysowej lub traumatycznej sytuacji,
 • z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, kształceniem za granicą.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem na lekcjach, poprzez zintegrowane działania wszystkich nauczycieli, wychowawców, dyrekcji szkoły, logopedy, doradcy zawodowego i specjalistów w formie:

 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 • kółek rozwijających uzdolnienia,
 • zajęć logopedycznych,
 • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,
 • zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, zajęć doradztwa zawodowego,
 • warsztatów dla uczniów,
 • indywidualnych rozmów wyjaśniających, wspierających, interwencyjnych z uczniami,
 • porad i konsultacji dla rodziców.

Pomoc ta jest organizowana i udzielana we współpracy z: rodzicami, placówkami i organizacjami pozarządowymi, instytucjami wspomagającymi szkołę.

Zadania pedagoga i psychologa szkolnego w świetle przepisów prawa

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły,
 3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Telefony zaufania

Drogi Rodzicu - Potrzebujesz pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, jesteś świadkiem przemocy lub niepokoisz się o swoich bliskich? Oto lista miejsc, do których można się zwrócić o pomoc.

 1. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111
 2. “Niebieska Linia” –ogólnopolski telefon dla osób doświadczających przemocy - 800 120 002
 3. Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 800 120 226
 4. Zatrzymać przemoc – anonimowa policyjna linia specjalna - 800 120 148
 5. Telefon dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli - 800 080 222
 6. Telefon Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212
 7. Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego - 800 702 222
 8. Kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych - 116 123

Pomoc psychologa

Pomoc psychologa

Pomoc psychologa

Pedagog - mgr Grażyna Pożoga
poniedziałek: 8.00 – 12.00
wtorek: 8.00 – 12.00
środa: 11.00 – 16.30
czwartek: 11.00 – 15.30
piątek: 8.00 – 12.00
Psycholog - mgr Agnieszka Matuszczak
poniedziałek: 11.30 – 16.00
wtorek: 11.30 – 17.00
środa: 7.30 – 12.00
czwartek: 8.00 – 12.00
piątek: 11.00 – 14.30