Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:

 1. Administratorem, podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny z siedzibą przy ul. Tetmajera 65A, 81-421 Gdynia tel. (58) 660 64 64, adres e-mail: sekretariat@kspgdynia.pl, reprezentowanym przez Dyrektora placówki.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych będzie pełnić s. Michaela - Monika Knnak, kontakt: rodo.csfn@nazaretanki.org.
 3. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą,
 • promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania działalności statutowej Administratora,
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek realizacji procesu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 3. Mają Państwo prawo do dostępu w sekretariacie Administratora do Audytu danych osobowych, w którym zawarte są następujące informacje:
 • podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • zbiory danych osobowych;
 • formy przetwarzania:
 • odbiorcy danych osobowych;
 • okres przechowywania danych osobowych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, natomiast po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.
 3. Dane osobowe zawarte w dokumentacji Administratora będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego; Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz innymi aktami normatywnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.